AKTIVITETER I GRUPP


Även om allemansrätten är knuten till oss som enskilda personer kan den utövas av flera personer tillsammans. Detta under förutsättning att gruppen som helhet håller sig inom ramen för allemansrätten. Det är viktigt att nyttjandet av annans mark inte görs så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för fastighetsägaren eller annan rättsinnehavare. Exempelvis så ingår det inte i allemansrätten att vi får röja sly, gräva, sätta upp fasta markeringar, måla på träd eller stenar eller bygga något i samband med en gruppaktivitet.


Det finns inte heller något hinder för att allemansrätten nyttjas i organiserad form och att någon tar betalt för aktiviteten. Det som är viktigt är att vi  hela tiden ser till platsen, aktiviteten, tidpunkten och vilken skadepotential som finns. Det är själva kärnan.


Till allemansrätten tillkommer det alltid en allemansskyldighet. Det är en viktig hänsynsinställning som vi alltid ska bära med oss.

Arrangör

Arrangör för en organiserad verksamhet kan vara till exempel en ideell förening som Svenska Brukshundklubben, en offentlig verksamhet såsom en skola eller ett kommersiellt företag. Det är samma regler och lagar som gäller oavsett organisationsform.


Det är höga krav på den som är arrangör av en organiserad verksamhet ute i naturen. Arrangören måste ha god kunskap om allemansrätten, och även informera deltagarna om vad som gäller. Vidare måste arrangören välja en lämplig plats för verksamheten och genomföra skydds- och/eller försiktighetsåtgärder för att undvika skador eller annat besvär.


Om en arrangör ska bedriva en verksamhet som kan förändra eller påtagligt påverka naturen, såsom t.ex. stora eller återkommande arrangemang, krävs samråd med länsstyrelsen eller kommunen. Om en aktivitet inte ingår i allemansrätten behöver arrangören avtala med markägaren.


Om en verksamhet orsakar skada kan arrangören bli skyldig att betala skadestånd. Går det riktigt illa kan verksamheten eventuellt även förbjudas av länsstyrelsen eller kommunen.


Ett tips är att som arrangör i förväg läsa texten i Miljöbalkens 2 kap Om allmänna hänsynsregler för att se om något tillstånd eller anmälan behövs för den verksamhet som ska bedrivas.

Dispens för träning och tävling 1 mars - 20 augusti

Svenska Brukshundklubben har beviljad dispens från samtliga 21 länsstyrelser i landet att genomföra verksamhet med lösa hundar i skog och mark under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti.


Ett krav är att sådan verksamhet ska ledas av en tränings-/tävlingsledare som är auktoriserad för aktiviteten ifråga och att hen ska ha ett giltigt tränings-/tävlingsledarbevis. Mer information om tillståndet och träningsledarbevisen finns att läsa på Brukshundklubbens hemsida


Det är  viktigt att tänka på att allemansrätten inte är en självklar rättighet, och Brukshundklubbens tillstånd för att få anordna aktiviteter med lös hund under hundförbudstiden är ifrågasatt. För att få fortsätta är det därför viktigt att vi visar att vi tar vårt ansvar och uppfyller kraven.

Några saker som är viktiga att känna till är:

Markägaren och jakträttshavaren ska ha lämnat sitt tillstånd till verksamheten innan den påbörjas.

Ett giltigt tävlings-/träningsledarbevis ska alltid finnas med och kunna uppvisas vid verksamhet med lös hund under perioden 1 mars-20 augusti. Det är även lämpligt att ha länsstyrelsens tillstånd tillgängligt i t.ex. sin mobil.

Även om klubben har tillstånd så gäller fortfarande att hundägaren, eller den som har hand om hunden, har ”strikt ansvar” och alltid är skadeståndsskyldig oavsett hur en eventuell olycka gick till.