OSKYDDADE OMRÅDEN


Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen, och även på annans mark, så länge vi inte stör eller förstör. Det finns dock några undantag som är viktiga att känna till. Något som känns ganska självklart, och är lätt att förhålla sig till, är att vi inte får gå i växande grödor.


Något som är lite svårare att förhålla sig till är det som heter hemfridszon. En hemfridszon är markområdet kring ett boningshus, dvs. området närmast där någon bor. Här gäller inte allemansrätten.

Det finns inget generellt mått för hur stor hemfridszonen runt ett hus är eftersom det kan se så olika ut beroende på var huset står och hur terrängen runtomkring ser ut. Om det är ett öppet och flackt landskap runt huset kan hemfridszonen vara större än om det är tät vegetation och/eller kuperat runtomkring.


Här måste du göra en bedömning i varje enskilt fall:

 • Ju mer störande den aktivitet du tänker ägna dig åt kan uppfattas, desto längre avstånd behöver du hålla till ett boningshus.
 • En bra tumregel är att alltid tänka efter vilken hänsyn du själv skulle vilja att andra människor skulle visa i motsvarande situation i närheten av ditt hus.

SKYDDADE OMRÅDEN

I skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat eller fågelskyddsområden kan allemansrätten vara begränsad. För varje unikt skyddat område är de föreskrifter framtagna som behövs just där, och föreskrifterna gäller alla. Allemansrätten skräddarsys då utifrån skyddsbehovet i respektive område.


När du befinner dig i ett skyddat område har du ansvar att känna till och följa de föreskrifter som finns där. När det gäller hundar kan det exempelvis vara att de ska vara kopplade eller att de kanske inte alls får vara i området.

RENSKÖTSELOMRÅDEN


I områden där det bedrivs renskötsel är det koppeltvång för alla hundar som inte används i renskötseln. Detta står i rennäringslagen § 93. Renar kan uppfatta lösa hundar som ett hot, vilket kan skapa panik och risk för att flocken splittras. Även när renhjordar flyttas mellan olika områden måste vi visa extra hänsyn.


Som hundägare är det mycket viktigt att känna till detta krav på att hunden ska vara kopplad i ett renskötselområde. Om din hund anträffas medan den jagar eller på annat sätt ofredar renar i ett renskötselområde så får hunden, om den inte låter sig infångas, nämligen dödas av den som äger eller vårdar renarna. Det kan med andra ord få väldigt tråkiga konsekvenser om du som hundägare inte tar ansvar för att din hund är kopplad.


I rennäringslagen står det vidare att det är förbjudet att skrämma, störa eller driva bort renar - detta oavsett om du har hund med dig eller inte. 

Här är några tips hur du kan agera för att undvika att störa eller skrämma renar:


 • Håll alltid din hund kopplad!
 • Var tyst, ju tystare du är desto lugnare blir djuren.
 • Undvik att gå rakt mot en ren.
 • Visa särskild hänsyn under kalvningstiden, april–juni
 • Undvik att vara i snöfält under sommaren om du ser renar i närheten. Renarna söker sig nämligen till snöfälten som skydd mot värme och insekter.
 • Om renarna börjar dra sig undan har du kommit för nära, och då får du dra dig tillbaka.

Renskötselområdet är stort och renarnas störningskänslighet varierar med årstidernas skiftningar. Om du ska besöka fjällvärlden kan du alltid kontakta personal vid en fjällanläggning i området för att få tips och råd på vad du ska tänka på.

TÄTORTSNÄRA NATUR


Allemansrätten ger oss möjlighet att röra oss relativt fritt i naturen. Detta gäller inte enbart ute på landet utan även i tätorten.


I de tätortsnära miljöerna vistas dock ofta många människor samtidigt på relativt små ytor. De grönytor som finns och är tillgängliga för hundpromenader, picknickar, jogging m.m. kan vara begränsade, vilket medför att vi måste visa extra hänsyn mot varandra. Genom att ta hänsyn till allemansrätten även i dessa tätortsområden kan vi alla samsas och undvika konflikter och slitage.


Här kommer några tips på hur du som hundägare kan visa hänsyn i de tätortsnära områdena:


 • Se alltid till att din hund inte stör eller skrämmer andra människor eller djur.
 • Plocka upp efter din hund.
 • Plocka upp och släng ditt skräp eller ta med det hem.
 • Visa hänsyn till andra människor i området. Om det t.ex. är vinter och finns gjorda skidspår så undvik att gå i dem med din hund.
 • Tänk på hemfridszonerna och visa hänsyn mot de som bor i området. 

Lokala ordningsföreskrifter


Det är också viktigt att du har koll på om det finns några särskilda regler i området. Kommunerna kan införa lokala ordningsföreskrifter som begränsar allemansrätten. Syftet med de lokala ordningsföreskrifterna är att hålla ordning på allmän plats där många människor - och hundar - rör sig.


Exempel på vanliga ordningsföreskrifter är att du inte får rasta hunden på kyrkogården, att det finns hundförbud på vissa badplatser eller att hunden ska vara kopplad i en park.


Det som står i de lokala ordningsföreskrifterna får aldrig strida mot det som står t.ex. i Lagen om tillsyn över hundar och katter om att hundar ska hindras från att springa lösa i områden med vilt den 1 mars-20 augusti (§ 16), men föreskrifterna kan göras hårdare. De lokala ordningsföreskrifterna kan exempelvis omfatta en längre period på året beroende på det djurliv som finns i just den kommunen. Som hundägare är du skyldig att känna till de lokala ordningsföreskrifterna och efterfölja dem.


Information om vilka förskrifter som gäller i ett område kan finnas på skyltar i anslutning till det berörda området, eller så hittar du de lokala ordningsföreskrifterna på kommunernas hemsidor.

Så länge vi var och en tar hänsyn till allemansrättens grundtanke – inte störa, inte förstöra – så underlättar det för oss alla att kunna vistas i naturmiljöer både ute på landsbygden och i tätorten.